BHXH Việt Nam giải quyết hồ sơ qua đường bưu điện

Hướng đến việc đơn giản hoá các thủ tục hành chính, BHXH đưa ra phương án giải quyết hồ sơ mới.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ký hợp đồng nguyên tắc về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giữa hai đơn vị theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bưu điện Việt Nam sẽ nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ các tổ chức và chuyển cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội, đồng thời nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan Bảo hiểm Xã hội để chuyển cho các tổ chức liên quan.

Thẻ Bảo hiểm xã hội.

Các dịch vụ được giải quyết qua đường bưu điện

Bưu điện Việt Nam cung cấp, duy trì thường xuyên phần mềm liên thông dữ liệu với cơ quan Bảo hiểm Xã hội và các tổ chức, để các bên liên quan có thể sử dụng dịch vụ, kiểm tra, theo dõi, cập nhật tình trạng hồ sơ, kết quả theo hình thức trực tuyến. Các dịch vụ được cung ứng gồm: Nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ tổ chức và chuyển cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội; nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan Bảo hiểm Xã hội và chuyển cho tổ chức; cung cấp, duy trì thường xuyên phần mềm liên thông dữ liệu với cơ quan Bảo hiểm Xã hội và tổ chức để các bên liên quan có thể thực hiện việc yêu cầu sử dụng dịch vụ, kiểm tra, theo dõi, cập nhật tình trạng hồ sơ, kết quả theo hình thức trực tuyến từ thời điểm tổ chức hoặc cơ quan Bảo hiểm Xã hội bắt đầu gửi yêu cầu nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tới cơ quan Bưu điện và kết thúc khi hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được chuyển đến người nhận theo yêu cầu. Việc nhận, trả hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại trụ sở tổ chức và trụ sở cơ quan Bảo hiểm Xã hội. Việc chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo an toàn, bí mật, chính xác, nguyên vẹn hồ sơ, đúng thời gian quy định; đảm bảo yêu cầu tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Sổ Bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm Xã hội là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến ngày 30/11/2016, tổng số thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Tai nạn là 223.469 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 88,1%. Trong đó, số thu Bảo hiểm Xã hội bắt buộc là 154.630 tỷ đồng (đạt 91,3% kế hoạch), Bảo hiểm Xã hội tự nguyện là 1.030 tỷ đồng (đạt 72% kế hoạch), Bảo hiểm Tai nạn là 10.427 tỷ đồng (đạt 91,3% kế hoạch), Bảo hiểm Y tế là 56.271 tỷ đồng (đạt 78,8% kế hoạch).