Niels de Vos, Giám đốc điều hành tại UK Athletics

Giám đốc điều hành UK Athletics được bổ nhiệm chức Chủ tịch tại trung tâm bảo trợ xã hội Birmingham

Trung tâm bảo trợ xã hội St Mary’s Birmingham vừa bổ nhiệm Niels de Vos, Giám đốc điều hành tại UK Athletics vào chức chủ tịch theo ủy thác. Vị giám đốc điều hành nhiều kinh nghiệm này tham gia vào Ban lãnh đạo Trung tâm như Chủ tịch được bầu vào ngày 1 tháng […]