Charity và Philanthropy khác nhau như thế nào?

Đều mang nghĩa từ thiện, nhưng thuật ngữ “charity” được tìm kiếm trên Google nhiều hơn 6 lần so với “philanthropy”. Charity và Philanthropy có ý nghĩa khác nhau như thế nào? Charity và philanthropy đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng có những khác biệt đáng chú ý. Charity là một […]