Xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo và người có công tại tỉnh Hà Giang (Phần 1)

Hà Giang là một tỉnh nghèo miền núi ở địa đầu Tổ quốc. Toàn tỉnh có đến 4.106 hộ là những người có công cách mạng, các cựu chiến binh nghèo và các hộ nghèo xã biên giới cần hỗ trợ về nhà ở . Với mục tiêu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho […]