Zoological Society of London

Zoological Society of London (ZSL) bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Tổ chức Hiệp hội động vật học London – Zoological Society of London vừa bổ nhiệm Dominic Jeremy làm Tổng Giám đốc mới. Jeremy sẽ chịu trách nhiệm trong việc giúp đỡ ZSL đạt được mục tiêu của ZSL trong việc bảo tồn động vật và môi trường sống toàn cầu của chúng. Vai trò […]